Loading ...
Call Us +47 915 222 73
Email To post@dinitpartner.no
Office Hrs 08:00-16:00 ukedager

Salgs- og leveringsbetingelser

 

1. Anvendelse og gyldighet

1.1 Enhver leveranse av produkter og/eller serviceytelser (“Produkter”) skjer i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse er fraveket ved uttrykkelig skriftlig avtale.

1.2 Kjøpers angivelse av særlige vilkår i bestillingslisten/ordren m.v. anses ikke som fravikelse av nedenstående vilkår, medmindre Din IT Partner AS skriftlig har akseptert disse.

1.3 Ved enhver inngåelse av leie- og driftsavtale forutsettes at Din IT Partner AS er alene om driftsansvaret og utførende på driftsrelatert utstyr i bedriften.

 

2. Kvittering/ordrebekreftelse

2.1 Avtalen mellom Din IT Partner AS og Kjøper anses først for inngått, når Din IT Partner AS har fremsendt ordrebekreftelse i form av en bekreftelse per e-post. Kjøpers eventuelle innsigelser imot bekreftelsens innhold skal foreligge skriftlig og være i Din IT Partner AS sin hende samme dag, som bekreftelsen mottas av Kjøper.

2.2 Annullering eller endring av en ordre kan heretter kun skje med Din IT Partner AS sin skriftlige godkjennelse. Godkjennelse av annullering eller endring kan av Din IT Partner AS gjøres betinget av, at Kjøper erstatter selgers omkostninger og tap ved annullering eller endring.

 

3. Priser

3.1 Alle priser er ekskl. moms.

3.2 Den endelige pris vil fremgå av Din IT Partner AS sin kvittering, og prisen tillegges den til enhver tid gjeldende moms, avgifter, eventuelle frakt og andre gebyrer.

3.3 Din IT Partner AS forbe­holder seg retten til å regulere de avtalte priser for ikke-leverende Produkter i tilfelle av valutakursendringer, prisforhøyelser fra underleverandører, materialprisstig­ninger, eller lignende forhold.

 

4. Levering

4.1 Din IT Partner AS leverer innenfor skriftlig avtalte områder.

 

5. Betaling

5.1 Betaling skjer netto kontant, hvis ikke annet er avtalt.

5.2 Betaler Kjøper ikke kjøpesummen (Gjelder alle salgbare Produkter fra Din IT Partner AS deriblant Produkter (Hardware / Software), Prosjekter, Service og Vedlikehold) i rett tid, kan Din IT Partner AS fra forfallsdagen beregne seg morarente med 1,5 % per påbegynt måned.

5.3 Kjøper er uberettiget til å tilbakeholde noe del av kjøpesummen som sikkerhet for oppfyllelse av eventuelle motkrav vedrørende andre leveranser, og sådan tilbakeholdelse vil være å betrakte som vesentlige misligholdelse av avtalen.

 

6. Eiendomsforbehold

6.1 Din IT Partner AS har eiendomsretten til enhver leveranse inntil betaling er skjedd.

 

7. Levering

7.1 Leveringstider er angitt omtrentlig og er uforbindende, med mindre annet er uttrykkelig skriftlig angitt.

7.2 Din IT Partner AS er videre berettiget til å utsette den omtrentlige leveringstid, hvis overskridelse herav nødvendiggjøres av forhold, som Din IT Partner AS ikke er herre over, jf. i øvrig punkt 10.

7.3 Leveringsstedet er stedet som er angitt i kvitteringen/ordrebekreftelsen.

 

8. Følgeskader/Indirekte tap

8.1 Din IT Partner AS er ikke ansvarlig ovenfor Kjøper for noen form for følgeskader eller indi­rekte tap, som måtte utspringe av eller i relasjon til en avtale, som reguleres av disse salgs- og leveringsbetingelser.

 

9. Reklamasjoner

9.1 Det er ingen returrett hos Din IT Partner AS. Dersom produkter har fysiske feil som er forårsaket av oss tar vi produkter i retur, ellers forholder vi oss til betingelser om utbedring under garanti.

Produkter / skaffevare eller som ikke lenger finnes i vårt sortiment, tas dessverre ikke i retur.

9.2.1 Produkter som går innunder punkt 9.1 og ønskes søkt retur om må kunden fremsette skriftlig til Din IT Partner AS uten ugrunnet opphold. Husk at fakturanummer, serienummer og produsentnummer må tydelig komme frem i henvendelsen.

9.2.2 Produktet skal alltid returneres komplett, i uåpnet og original emballasje. Vær klar over at du stort sett må betale frakt selv.

9.2.3 Din IT Partner AS søker på kundens vegne om retur hos produsent og/eller distributør. Et lite gebyr kan forekomme, ved brutt forsegling / emballasje er det en risiko for at varens verdi sinker.

9.4 Retur av defekte varer

9.4.1 DOA – Dead On Arrival

For produkter hvor våre leverandører godkjenner DOA-håndtering, gjelder følgende vilkår (såfremt ingen andre betingelser er fremhevet):

Et produkt som er DOA skal meldes til Din IT Partner AS innen 7 dager fra fakturadato. DOA vil krediteres ved behandling av returnert vare på lager. Vær oppmerksom på at dette må skje innenfor godkjent DOA-periode for den gjeldende produsent/autorisasjon. Ønsker du en ny vare må dette legges inn på en ny ordre. Kreditering vil da foregå når returen er gjennomført. Alle DOA-produkter skal returneres i originalemballasje med komplett tilbehør som f eks kabler, manualer etc. Ved manglende emballasje og/eller tilbehør vil DOA bli avvist.
Det er kjøperens oppgave å forsikre seg om hvorvidt produktet er DOA.

9.4.2 Garantireparasjon, produktet defekt etter bruk.

Feil ved et produkt som følge av mangelfull betjening, mangelfull vedlikeholdelse, hendelig uhell eller andre forhold, for hvilke Kjøper bærer ansvaret eller risikoen, utgjør ikke en mangel som vil dekkes av garantireperasjon.

Et produkt som blir defekt ved bruk, skal meldes til gjeldende produsent innen ett år fra fakturadato.

Det defekte produktet (med komplett tilbehør) sendes til reparasjon hos produsenten eller deres faste servicepartner. Det er leverandørens til enhver tid gjeldende betingelser som legger føringer for Din IT Partner AS sine vilkår.

Det er kjøperens oppgave å forsikre seg om hvorvidt produktet er defekt, feil.

9.5 Gebyrer

Dersom produktet viser seg å være feilfritt ved testing hos Din IT Partner AS eller produsentenes servicepartnere, kan du risikere håndterings- og feilsøkingsgebyr.

 

10. Force majeure

10.1 Din IT Partner AS er berettiget til å annullere ordrer eller utsette avtalt levering av pro­dukter, og er fri for ansvar for enhver manglende, mangelfull eller forsin­ket levering, der helt eller delvis skyldes omstendigheter, som ligger utenfor Din IT Partner AS sine rimelige kontrollmuligheter som følge av avtaler som følge av krig, borgerkrig, opprør, offentlige restriksjoner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrenset til jordskjelv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanutbrudd samt utbredt arbeidskonflikt, brann eller lignende, som ikke burde eller kunne være forutsett av partene på tidspunktet for inngåelse av denne avtale.

 

11. Delvis ugyldighet

11.1 Hvis en eller flere av bestemmelsene i disse salgs- og leveringsbetingelsene blir kjent ugyldige, ulovlige eller ugjennomførlige, skal ingen av de øvrige bestemmelsers gyldighet, lovlighet eller gjennomførlighet påvirkes eller forringes derav.

 

12. Tvister

12.1 Enhver uenighet eller tvist mellom partnerne om forståelsen eller rekkevidden av disse salgs- og leveringsbetingelser, avgjøres etter norsk rett.

 

Din IT Partner AS
Eidsvoll Verk, Mai 2014